edit add copy delete
Ruzsky, M. 1936. Ants of the Transbaikal region. [In Russian.]. Trudy Biologicheskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta 2:89-97. [1936] 128170