edit add copy delete
Nasonov, N. V. 1889. Contribution to the natural history of the ants primarily of Russia. 1. Contribution to the ant fauna of Russia. [In Russian.]. Izvestiya Imperatorskago Obshchestva Lyubitelei Estestvoznaniya Antropologii i Etnografii pri Imperatorskom Moskovskom Universitete 58:1-78. [1889] 127508