Show automated?
  Clear
Bradley Reynolds edited the protonym Ponera (Bothroponera) sulcata var. fossulata (Bothroponera sulcata fossulata) History uuid
Bradley Reynolds edited the name record Ponera (Bothroponera) sulcata var. fossulata
Name changed from Ponera sulcata var. fossulata to Ponera (Bothroponera) sulcata var. fossulata
History uuid
Bradley Reynolds edited the history item #291296 belonging to Pachycondyla (Bothroponera) cribrata (Bothroponera cribrata) History uuid
Bradley Reynolds edited the history item #287275 belonging to Pachycondyla (Bothroponera) cribrata (Bothroponera cribrata) History uuid
Bradley Reynolds deleted the history item #263311 belonging to Pachycondyla (Bothroponera) cribrata (Bothroponera cribrata) History uuid
Bradley Reynolds edited the protonym Pachycondyla (Bothroponera) cribrata (Bothroponera cribrata) History uuid
Bradley Reynolds edited the protonym Bothroponera crassa var. crassior (Bothroponera crassior) History uuid
Bradley Reynolds reordered the history items of Ponera crassa (Bothroponera crassa) History uuid
Bradley Reynolds edited the history item #277467 belonging to Ponera crassa (Bothroponera crassa) History uuid
Bradley Reynolds added the history item #295003 belonging to Ponera crassa (Bothroponera crassa) History uuid
Bradley Reynolds edited the protonym Ponera crassa (Bothroponera crassa) History uuid
Bradley Reynolds edited the protonym Ponera comorensis (Bothroponera comorensis) History uuid
Bradley Reynolds edited the history item #281924 belonging to Ponera comorensis (Bothroponera comorensis) History uuid
Bradley Reynolds edited the protonym Ponera comorensis (Bothroponera comorensis) History uuid
Bradley Reynolds edited the history item #263272 belonging to Psalidomyrmex clavicornis (Bothroponera clavicornis) History uuid
Bradley Reynolds edited the reference Joma & Mackay, 2020 History uuid
Bradley Reynolds edited the protonym Psalidomyrmex clavicornis (Bothroponera clavicornis) History uuid
Bradley Reynolds edited the history item #281654 belonging to Ponera cavernosa (Bothroponera cavernosa) History uuid
Bradley Reynolds edited the protonym Ponera cavernosa (Bothroponera cavernosa) History uuid
Bradley Reynolds added the history item #295002 belonging to Bothroponera cariosa (Bothroponera cariosa) History uuid
Bradley Reynolds edited the history item #287247 belonging to Bothroponera cariosa (Bothroponera cariosa) History uuid
Bradley Reynolds deleted the history item #287249 belonging to Bothroponera cariosa (Bothroponera cariosa) History uuid
Bradley Reynolds edited the protonym Bothroponera cariosa (Bothroponera cariosa) History uuid
Bradley Reynolds deleted the history item #286963 belonging to Bothroponera cambouei (Bothroponera cambouei) History uuid
Bradley Reynolds edited the history item #286939 belonging to Bothroponera cambouei (Bothroponera cambouei) History uuid
Bradley Reynolds edited the protonym Bothroponera cambouei (Bothroponera cambouei) History uuid
Bradley Reynolds edited the protonym Pachycondyla (Bothroponera) berthoudi (Bothroponera berthoudi) History uuid
Bradley Reynolds edited the history item #279556 belonging to Pachycondyla (Bothroponera) pachyderma var. attenata (Bothroponera pachyderma attenuata) History uuid
Bradley Reynolds edited the history item #279555 belonging to Pachycondyla (Bothroponera) pachyderma var. attenata (Bothroponera pachyderma attenuata) History uuid
Bradley Reynolds edited the protonym Pachycondyla (Bothroponera) pachyderma var. attenata (Bothroponera pachyderma attenuata) History uuid