References by Nasonov, N. V.
Nasonov, N. V. 1889. Contribution to the natural history of the ants primarily of Russia. 1. Contribution to the ant fauna of Russia. [In Russian.]. Izvestiya Imperatorskago Obshchestva Lyubitelei Estestvoznaniya Antropologii i Etnografii pri Imperatorskom Moskovskom Universitete 58:1-78.
Nasonov, N. V. 1892. Entomological studies in 1892. On the ant fauna of Russia (fauna of the near Visla River region). [In Russian.]. Izvestiya Imperatorskago Tomskago Universiteta 5:1-14.

Notes: Not seen. Cited in Ruzsky (1905b:52), Pisarski (1975:68) and Radchenko (1994f:81).

Protonyms originally described by author
Protonym Taxon Authorship Rank Status
Formica rufa var. meridionalis Formica rufa meridionalis Nasonov, 1889 Subspecies Synonym Original combination
Formica transkaucasica Formica transkaucasica Nasonov, 1889 Species Unidentifiable Original combination
Myrmica scabrinodis var. bessarabicus Myrmica bessarabicus Nasonov, 1889 Species Unidentifiable
Myrmica rugulosa var. sulcinodorugulosa Myrmica rugulosa sulcinodorugulosa Nasonov, 1889 Subspecies Synonym Original combination
Myrmica rugulosa var. scabrinodorugulosa Myrmica rugulosa scabrinodorugulosa Nasonov, 1892 Subspecies Unavailable Original combination
Statistics
Published between 1889–1892
Taxon descriptions between 1889–1892
No. of references 2
No. of described taxa (including combinations) 6
No. of described taxa (valid, including combinations)
No. of described taxa (protonyms only) 5
Names belonging to author
Author name No. of references
Nasonov, N. V. 2