References by Nasonov, N. V.
Nasonov, N. V. 1889. Contribution to the natural history of the ants primarily of Russia. 1. Contribution to the ant fauna of Russia. [In Russian.]. Izvestiya Imperatorskago Obshchestva Lyubitelei Estestvoznaniya Antropologii i Etnografii pri Imperatorskom Moskovskom Universitete 58:1-78.
Nasonov, N. V. 1892. Entomological studies in 1892. On the ant fauna of Russia (fauna of the near Visla River region). [In Russian.]. Izvestiya Imperatorskago Tomskago Universiteta 5:1-14.

Notes: Not seen. Cited in Ruzsky (1905b:52), Pisarski (1975:68) and Radchenko (1994f:81).

Taxa originally described by author (including combinations)
Taxon Authorship Rank Status
Formica rufa meridionalis Nasonov, 1889 Subspecies Synonym Original combination
Myrmica rugulosa sulcinodorugulosa Nasonov, 1889 Subspecies Synonym Original combination
Formica transkaucasica Nasonov, 1889 Species Unidentifiable Original combination
Myrmica bessarabicus Nasonov, 1889 Species Unidentifiable
Myrmica scabrinodis bessarabicus Nasonov, 1889 Subspecies Obsolete combination Original combination
Myrmica rugulosa scabrinodorugulosa Nasonov, 1892 Subspecies Unavailable Original combination
Statistics
Published between 1889–1892
Taxon descriptions between 1889–1892
No. of references 2
No. of described taxa (including combinations) 6
No. of described taxa (valid, including combinations)
No. of described taxa (protonyms only) 5
Names belonging to author
Author name No. of references
Nasonov, N. V. 2