References using this journal
Borgmeier, T. 1957a. Myrmecologische Studien, I. Anais da Academia Brasileira de Ciencias 29:103-128. PDF
Borgmeier, T. 1959a. Myrmecologische Studien. II. Anais da Academia Brasileira de Ciencias 31:309-319. PDF