Name record: Forelius chalybaeus st. debenedettii
Type SubspeciesName
Name Forelius chalybaeus st. debenedettii
Epithet debenedettii
Cleaned name: Forelius chalybaeus debenedettii

This name belongs to the Protonym record Forelius chalybaeus st. debenedettii Santschi, 1919