Protonym: Pristomyrmex
Authorship Mayr, 1866b: 903
Type name Type-species: Pristomyrmex pungens (junior synonym of Pristomyrmex punctatus), by monotypy.
Taxa belonging to this protonym
Pristomyrmex Genus Valid