Reference
Kuznetsov-Ugamsky, N. N. 1928b. Ants of the South Ussuri Region. [In Russian.]. Zapiski Vladivostokskogo Otdela Gosudarstvennogo Russkogo Geograficheskogo Obshchvestva 1(18):1-47. PDF
Details
Authors
Title Ants of the South Ussuri Region. [In Russian.].
Pagination 1-47
Year 1928b
Date 1928
Type Article reference
Bolton key Kuznetsov-Ugamsky 1928b
Journal Zapiski Vladivostokskogo Otdela Gosudarstvennogo Russkogo Geograficheskogo Obshchvestva
Series/volume/issue 1(18)
PDF link PDF
Taxa originally described in this reference (including combinations)
Note: taxa described in nestees of this reference are not included here.
Taxon Authorship Rank Status
Acanthomyops fuliginosus capitatus Kuznetsov-Ugamsky, 1928b 18 Subspecies Obsolete combination Original combination
Acanthomyops niger minimus Kuznetsov-Ugamsky, 1928b 20 Subspecies Obsolete combination Original combination
Formica sanguinea arenicola Kuznetsov-Ugamsky, 1928b 15 Subspecies Synonym Original combination
Lasius capitatus Kuznetsov-Ugamsky, 1928b 18 Species Valid
Lasius minimus Kuznetsov-Ugamsky, 1928b 20 Species Unidentifiable
Leptothorax acervorum orientalis Kuznetsov-Ugamsky, 1928b 31 Subspecies Synonym
Leptothorax nassonovi firssovi Kuznetsov-Ugamsky, 1928b 28, fig. 5 Subspecies Obsolete combination Original combination
Leptothorax oceanicus Kuznetsov-Ugamsky, 1928b 29 Species Valid
Mychothorax acervorum orientalis Kuznetsov-Ugamsky, 1928b 31 Subspecies Obsolete combination Original combination
Mychothorax muscorum oceanicum Kuznetsov-Ugamsky, 1928b 29 Subspecies Obsolete combination Original combination
Myrmica scabrinodis lobicornis littoralis Kuznetsov-Ugamsky, 1928b 33 Infrasubspecies Unavailable Original combination
Myrmica scabrinodis ussuriensis Kuznetsov-Ugamsky, 1928b 36 Subspecies Obsolete combination Original combination
Myrmica sulcinodis vicaria Kuznetsov-Ugamsky, 1928b 33 Subspecies Synonym Original combination
Myrmica ussuriensis Kuznetsov-Ugamsky, 1928b 36 Species Unidentifiable
Temnothorax nassonovi firssovi Kuznetsov-Ugamsky, 1928b 28, fig. 5 Subspecies Synonym