References by Soyunov, O. S.
Dlussky, G. M.; Soyunov, O. S. 1988. Ants of the genus Temnothorax Mayr (Hymenoptera: Formicidae) of the USSR. [In Russian.]. Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoi SSR. Seriya Biologicheskikh Nauk 1988(4):29-37. PDF

Notes: Date signed for printing ("podpisano k pechati").

Soyunov, O. 1990. Landscape distribution of ants in the deserts of Turkmenistan. [In Russian.]. Materialy Kollokviumov Sektsii Obshchestvennykh Nasekomykh Vsesoyuznogo Entomologicheskogo Obshchestva 1:201-203.

Notes: Date signed for printing ("podpisano k pechati").

Protonyms originally described by author
Protonym Taxon Authorship Rank Status
Temnothorax desertorum Temnothorax desertorum Dlussky & Soyunov, 1988 Species Valid Original combination
Plagiolepis arnoldii Plagiolepis arnoldii Dlussky et al., 1990 Species Valid Original combination
Statistics
Published between 1988–1990
Taxon descriptions between 1988–1990
No. of references 3
No. of described taxa (including combinations) 2
No. of described taxa (valid, including combinations) 2
No. of described taxa (protonyms only) 2
Names belonging to author
Author name No. of references
Soyunov, O. S. 2
Soyunov, O. 1