References by Soyunov, O. S.
Dlussky, G. M.; Soyunov, O. S. 1988. Ants of the genus Temnothorax Mayr (Hymenoptera: Formicidae) of the USSR. [In Russian.]. Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoi SSR. Seriya Biologicheskikh Nauk 1988(4):29-37. PDF

Notes: Date signed for printing ("podpisano k pechati").

Soyunov, O. 1990. Landscape distribution of ants in the deserts of Turkmenistan. [In Russian.]. Materialy Kollokviumov Sektsii Obshchestvennykh Nasekomykh Vsesoyuznogo Entomologicheskogo Obshchestva 1:201-203.

Notes: Date signed for printing ("podpisano k pechati").

Taxa originally described by author (including combinations)
Taxon Authorship Rank Status
Temnothorax desertorum Dlussky & Soyunov, 1988 Species Valid
Monomorium kugitangi Dlussky et al., 1990 Species Valid
Alloformica obscurior Dlussky et al., 1990 Species Valid
Plagiolepis arnoldii Dlussky et al., 1990 Species Valid
Aphaenogaster messoroides Dlussky et al., 1990 Species Valid
Tetramorium kisilkumense Dlussky et al., 1990 Species Valid
Cataglyphis takyrica Dlussky et al., 1990 Species Valid
Statistics
Published between 1988–1990
Taxon descriptions between 1988–1990
No. of references 3
No. of described taxa (including combinations) 7
No. of described taxa (valid, including combinations) 7
No. of described taxa (protonyms only) 7
Names belonging to author
Author name No. of references
Soyunov, O. S. 2
Soyunov, O. 1