References by Soyunov, O. S.
Dlussky, G. M.; Soyunov, O. S. 1988. Ants of the genus Temnothorax Mayr (Hymenoptera: Formicidae) of the USSR. [In Russian.]. Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoi SSR. Seriya Biologicheskikh Nauk 1988(4):29-37. PDF

Notes: Date signed for printing ("podpisano k pechati").

Soyunov, O. 1990. Landscape distribution of ants in the deserts of Turkmenistan. [In Russian.]. Materialy Kollokviumov Sektsii Obshchestvennykh Nasekomykh Vsesoyuznogo Entomologicheskogo Obshchestva 1:201-203.

Notes: Date signed for printing ("podpisano k pechati").

Protonyms originally described by author
Protonym Taxon Authorship Rank Status
Temnothorax desertorum Temnothorax desertorum Dlussky & Soyunov, 1988 Species Valid Original combination
Cataglyphis takyrica Cataglyphis takyrica Dlussky et al., 1990 Species Valid Original combination
Plagiolepis arnoldii Plagiolepis arnoldii Dlussky et al., 1990 Species Valid Original combination
Statistics
Published between 1988–1990
Taxon descriptions between 1988–1990
No. of references 3
No. of described taxa (including combinations) 3
No. of described taxa (valid, including combinations) 3
No. of described taxa (protonyms only) 3
Names belonging to author
Author name No. of references
Soyunov, O. S. 2
Soyunov, O. 1