Reference
Fedchenko, A. P. 1877. Travels in Turkestan. Vol. 2, Div. 5, No. 7. [In Russian.]. Izvestiya Imperatorskago Obshchestva Lyubitelei Estestvoznaniya Antropologii i Etnografii pri Imperatorskom Moskovskom Universitete 26:i-iii, 1-20 (+1).
Details
Authors
Title Travels in Turkestan. Vol. 2, Div. 5, No. 7. [In Russian.].
Pagination i-iii, 1-20 (+1).
Year 1877
Type Article reference
Bolton key
Journal Izvestiya Imperatorskago Obshchestva Lyubitelei Estestvoznaniya Antropologii i Etnografii pri Imperatorskom Moskovskom Universitete
Series/volume/issue 26
Nested references
PDF link