References using this journal
Fedchenko, A. P. 1877. Travels in Turkestan. Vol. 2, Div. 5, No. 7. [In Russian.]. Izvestiya Imperatorskago Obshchestva Lyubitelei Estestvoznaniya Antropologii i Etnografii pri Imperatorskom Moskovskom Universitete 26:i-iii, 1-20 (+1).
Nasonov, N. V. 1889. Contribution to the natural history of the ants primarily of Russia. 1. Contribution to the ant fauna of Russia. [In Russian.]. Izvestiya Imperatorskago Obshchestva Lyubitelei Estestvoznaniya Antropologii i Etnografii pri Imperatorskom Moskovskom Universitete 58:1-78.
Unknown 1902. Report on the recorded animal life of Moscow province (No. 4). [In Russian.]. Izvestiya Imperatorskago Obshchestva Lyubitelei Estestvoznaniya Antropologii i Etnografii pri Imperatorskom Moskovskom Universitete 98(4):6-18 [= Dnevnik' Zoologicheskago Otdeleniya Imperatorskago Obshchestva Lyubitelei Estestvoznaniya, Antropologii i Etnografii 3(4):6-18.]. PDF