References using this journal
Negrobov, O. P.; Uspensky, K. V. 1990. Fauna and biotopical distribution of ants in Sysert reserve. [In Russian.]. Materialy Kollokviumov Sektsii Obshchestvennykh Nasekomykh Vsesoyuznogo Entomologicheskogo Obshchestva 1:165-168.

Notes: Date signed for printing ("podpisano k pechati").

Blinov, V. V. 1990. Ants of pine biocenosis of Beresinsky biosphere reserve. [In Russian.]. Materialy Kollokviumov Sektsii Obshchestvennykh Nasekomykh Vsesoyuznogo Entomologicheskogo Obshchestva 1:36-42.

Notes: Date signed for printing ("podpisano k pechati").

Radchenko, A. G. 1990. Myrmecofauna of Ukraine: state of knowledge, zoogeographical uniqueness and probable ways of origin. [In Russian.]. Materialy Kollokviumov Sektsii Obshchestvennykh Nasekomykh Vsesoyuznogo Entomologicheskogo Obshchestva 1:190-199.

Notes: Date signed for printing ("podpisano k pechati").

Soyunov, O. 1990. Landscape distribution of ants in the deserts of Turkmenistan. [In Russian.]. Materialy Kollokviumov Sektsii Obshchestvennykh Nasekomykh Vsesoyuznogo Entomologicheskogo Obshchestva 1:201-203.

Notes: Date signed for printing ("podpisano k pechati").

Billen, J. P. J. 1993. Morphology of the exocrine system in ants. Materialy Kollokviumov Sektsii Obshchestvennykh Nasekomykh Vsesoyuznogo Entomologicheskogo Obshchestva 2:1-15.