Glaphyromyrmex Wheeler, 1915 valid masculine
Glaphyromyrmex Wheeler, 1915i: 131 Type-species: Glaphyromyrmex oligocenicus, by monotypy.
Citations