Acantholepis fossulata Viehmeyer, 1925 an obsolete combination of Stigmacros fossulata (Viehmeyer, 1925)
Acantholepis (Stigmacros) fossulata Viehmeyer, 1925a: 34 (w.) AUSTRALIA. Australasia.
Citations