Tapinoma gibbosum Stitz, 1933 valid
Tapinoma gibbosum Stitz, 1933: 70, fig. 2 (w.) BRAZIL. Neotropic.
Citations