Aphaenogaster polyodonta Zhou, 2001 valid
Aphaenogaster polyodonta Zhou, 2001a: 145, 238, figs. 289, 290 (w.) CHINA. Palearctic.
Citations