Ocymyrmex sobek Bolton, 1981 valid
Ocymyrmex sobek Bolton, 1981b: 277, fig. 20 (w.q.) BOTSWANA. Afrotropic.
Citations