Myrmica tschekanovskii Radchenko, 1994 valid
Myrmica tschekanovskii Radchenko, 1994j: 215, figs. 33-39 (w.m.) RUSSIA. Palearctic.
Primary type information: Primary type material: holotype male. Primary type locality: Russia: Eastern Siberia, river Nizhniaya Tunguska, nr river Enisei, 64°40’N, 5.viii.1873 (Tschekanovsky). Primary type depository: ZMUM. Secondary type information: Secondary type material: 1 paratype worker. Secondary type locality: same as for holotype. Secondary type depository: ZMUM.
Citations