Camponotus whitei Wheeler, 1915 valid
Camponotus whitei Wheeler, 1915h: 818, pl. 66, fig. 8 (w.) AUSTRALIA. Australasia.
Junior synonyms
Citations